مبارز

از آب بیاموز

که سرسختیِ سنگی

هرگز  نگرفته ست امیدش به تداوم

گر سنگ بود بستر او،باز

چندان بشتابد که بود بسترش از خاک

 

/ 0 نظر / 2 بازدید