16 آذر

نفسهامان را شاید درون سینه ها حبس توانید کرد

چشمهاتان را شاید به روی حقیقت توانید بست

 حتی آنقدر سنگدل هم توانید بود که آوای دوستی مان را با گلوله پاسخ دهید

اما چرخه طبیعت را هرگز نمیتوانید متوقف کنید

پایان سردترین زمستانها هم همیشه بهاری هست

/ 1 نظر / 5 بازدید
سمانه

اینجور که مشخصه سفر خیلی خوش گذشته...[چشمک]