13 آبان

چشم انتظار روزهایی هستم که هرگز ندیدمشان

بی قرار  دیدن روزهایی هستم

که نمیدانم کی

نمیدانم چگونه

و نمیدانم با چقدر فداکاری

میسر می شوند

اما من با این بی قراری ها

با این چشم انتظاری ها

سالهاست زنده ام

عادت نکرده ام

به روزهای رنج و اسیری

عادت نکرده ام به انتظار

حتی عادت نکرده ام

                      به امید

من فقط لحظه لحظه نزدیک شدن به پایان انتظاری تلخ را

                                                       زیسته ام.

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید