سرد

آی عشق آی عشق

                چهره آبی ات پیدا نیست.*

...

* ا.بامداد

/ 1 نظر / 2 بازدید
پیام

و پیدایی عشق در ناپیدای آن است ای عشق پنهان بمان که آشکار شدن فاجعه و شرم است