Unique

همه اندیشه ی آن بودم که میان این هم راه و بیراهه

که هیچ از هم نشانشان نبود

کدام را برگزینم

ایستادم به انتظار

دیدم در این ایستادن هیچ ام افزون نخواهد شد

به راهی قدم نهادم که اطمینانم نبود بیراهه نباشد

بسیاری منعم کردند و بسیاری دشمنی ورزیدند

دانستم که در این راه اگر نه تنها

لا اقل همراهانم کم اند

گام هایم را تندتر کردم و استوارتر.

/ 0 نظر / 8 بازدید