حاشا که جز دردت بغض دیگری گلویم را فشرده باشد

سخت است و جانفرسا

میان آدمهایی زیستن

که دردشان،بغضی شده سنگین

گیرکرده در گلویت

دردا که گر بخواهی فریاد کنی،

                         بغضت را نه

                              که دردشان را

نه فقط همراهت نمی شوند

که گلویت را هم می درند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
سپیده

یعنی عالی بوددددددددددددددددددد