شب

شبگرد عاشقی را می شناسم

نه

شبگردی را می شناسم

عقربه ها مماسِ یکدیگر که میشوند

هنگام که می گذرند از طاقت فرساترین شیب

پیدایش می شود.

آرام آرام نمیدانم از کدام سمت کوچه می آید

 و مستقیم فرود می آید زیر تاق نگاه من

تا نگاهم را پایین بیاورم و ببینمش گریخته

نمیدانم شبگردِ کیست؟

چیست؟

بامداد ٢٧ اردیبهشت٨٩

 

/ 0 نظر / 4 بازدید