گاه و بی گاه

حافظ چه نالی گر وصل خواهی------خون بایدت خورد در گاه و بی گاه

اسفند 90
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
10 پست
آذر 88
24 پست
آبان 88
26 پست
مهر 88
21 پست
شهریور 88
15 پست
مرداد 88
15 پست
تیر 88
22 پست
خرداد 88
19 پست
اسفند 87
21 پست
دی 87
11 پست
آبان 87
1 پست