الآن کلی کار دارم که حوصله هیچ کدومشون رو ندارم...جون دلواپسم.

چند روز پیش بود داشتم کارای گروه مستان پرواز همای رو گوش می کردم...و خب تعارف چرا؟؟؟خوشم نیومد.امروز دوباره گوش می کردم...کمی تا قسمتی بد نبود.فکر کنم واسه این بود که شوق داشتم...و الآن مطمئنا آستان جانان هم نمیتونه بهم بچسبه...چرا؟؟؟چون دلواپسم.

کاش زودتر خبر بدی بهم که رسیدی...و حالت خوبه...و کاش زودتر برگردی تهران و دوباره با هم بگیم و بخندیم.

راستی اولین جایی که بعد از اومدنت باید بریم همون کافه قدیمیه...و البته مهمون من! اینو گفتم که زودتر بیای ;-)